REGULAMIN WĘDKARSKI

POBIERZ

Regulamin Wędkarski Łowiska „Szachty”

Łowienie na łowisku "Szachty" możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

§1 Postanowienia ogólne

1. Gospodarzem Łowiska "Szachty", zwanego dalej Łowiskiem, jest Greenpoint Group sp. z o.o. sp. k.

2. Łowisko czynne jest przez całą dobę, także w weekendy, święta oraz inne dni wolne.Wydawanie wcześniej opłaconego Zezwolenia w godz. 6:00-20:00. Brama wjazdowa jest zamykana o godz. 21.00

3. Wyjazd z Łowiska po godzinie zamknięcia bramy tylko w wypadkach losowych nie cierpiących zwłoki po poinformowaniu Opiekuna Łowiska (tel. 507-503-100).

§2 Zezwolenia na wędkowanie i prawo pobytu na Łowisku

1. Cennik opłat za korzystanie z Łowiska znajduje się u Opiekuna Łowiska oraz na stronie internetowej: www.lowisko-szachty.pl

2. Wykupienie Zezwolenia dobowego uprawnia do wędkowania na 1 stanowisku na 3 wędziska

3. Doba trwa od godziny 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego. W przypadku gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innych wędkarzy możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie wędkowania w godzinach ustalonych z opiekunem łowiska.

4. Na stanowisku mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupione Zezwolenie i osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Dzieci do lat 12 - wstęp darmowy, po zgłoszeniu u Opiekuna Łowiska.

5. W okresie od piątku do niedzieli włącznie rezerwacja dotyczy pełnej obsady stanowiska (dwie osoby łowiące na stanowisku)

6. Zezwolenie należy posiadać przy sobie i okazywać je na polecenie osób kontrolujących. Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem tożsamości.

7. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność

8. Zezwolenie jest ważne po potwierdzeniu rezerwacji u Opiekuna Łowiska i wyznaczeniu przez niego stanowiska wędkarskiego

9. Wstęp na Łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu oraz opłat za korzystanie z Łowiska.

10.Osoba odpowiadająca za stanowisko ponosi również odpowiedzialność za osoby przebywające na danym stanowisku oraz za poinformowanie ich o panujących na łowisku regulaminach.

§3 Wędkowanie

1. Zezwala się na wędkowanie wyłącznie metodą spławikową i gruntową. Spinningowanie, używanie jako przynęty żywej i martwej ryby, tylko za zgodą Opiekuna Łowiska.

2. Zabrania się nęcenia zanętami na bazie chleba oraz surowym ziarnem. Prosimy również o zchowanie umiaru w ilości stosowanej zanęty. Zabrania się wyrzucania pozostałych na koniec łowienia zanęt do zbiornika!

3. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania:

- podbieraka o rozstawie ramion ~1 metra. Do lądowania ryb należy używać podbieraka

- maty z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka)

- środka do dezynfekcji ran

- specjalistycznego worka do przetrzymywania karpi

- żyłki o średnicy nie mniejszej niż 0.30mm - nie dotyczy wędkowania spławikowego i spinningu (zakaz używania plecionki jako linki głównej - nie dotyczy spinningu)

4. Obowiązuje zakaz zabierania ryb. Muszą być one natychmiast po ewentualnym sfotografowaniu wypuszczone z powrotem do wody

5. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie połowu należy powiadomić Opiekuna Łowiska i przetrzymać ją w worku do czasu jego przybycia.

6. W przypadku złowienia suma lub karpia koi (pomarańczowy karp z czarnymi centami) należy niezwłocznie powiadomić Opiekuna Łowiska i przetrzymać go w worku do czasu jego przybycia.

7. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających. Korzystanie ze środka pływającego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

8. Używanie środka pływającego wymaga posiadania kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych z atestem dla każdej osoby znajdującej się na wodzie.Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga ponadto jednej latarki oświetlającej środek pływający

9. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych.

10. Cena za zabranie ryb to 1000zł/kg. Zapłata ceny nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryby nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.

§4 Spinning

1. Spinningować można tylko i wyłacznie za zgodą Opiekuna Łowiska. Spinningowanie możliwe jest od poniedziałku do czwartku (w okresie jesienno zimowym cały tydzień), zarówno z brzegu jak i ze środka pływającego.

2. Każdy spinningujacy ze środka pływajacego zobowiązany jest do posiadania:

- maty z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka)

- odpowiedniej wielkości podbieraka. Do lądowania ryb należy używać podbieraka

- środka do dezynfekcji ran

3. Spinningowanie powinno odbywać się w sposób i w miejscach nie przszkadzajacy wedkarzom "stacjonarnym"

§5 Przepisy porządkowe

1. Wykupując Zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. W przypadku odkrycia nieprawidłowości, w tym kradzieży ryb, zostanie poinformowana Policja. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia Łowiska. Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Gospodarza Łowiska, Policja i Straż Miejska

2. Każdy wjazd i wyjazd z łowiska musi być zgłoszony oraz przed opuszczeniem terenu łowiska należy udostępnić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika) opiekunowi łowiska.

3. Osoby odwiedzające wędkarzy nie mają prawa wjazdu samochodem na teren łowiska. Można skorzystać z parkingu przy domku opiekuna.

4. Każdy wędkarz po wyładowaniu sprzetu musi odstawić samochód na parking zaznaczony na mapie łowiska.

5. Zakazuje się objeżdżania łowiska bez uzasadnienia i uprzedniego zgłoszenia opiekunowi łowiska.

6. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia na wędkowanie w przyszłości

7. Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 198, poz. 1571 ze zm.) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada zezwolenia właściciela łowiska, bądź nie stosuje się do warunków, podlega karze grzywny.

8. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

9. Ostatni użytkownik łodzi będącej własnością Łowiska zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania odprowadzić ją do przystani czystą i zgłosić to Opiekunowi Łowiska. Wszelkie nieprawidłowości w stanie technicznym łódki muszą być natychmiast zgłaszane Opiekunowi Łowiska przed rozpoczęciem użytkowania.

10. Stanowisko należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez Opiekuna Łowiska. Zezwolenie wędkarskie należy zdać u Opiekuna Łowiska po zakończeniu wędkowania.

11. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. W takim przypadku zwracane są jedynie ewentualne opłaty zaliczkowe i rezerwacyjne. Za utrudnienia - przepraszamy.

12. Gospodarz Łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na Łowisku.

13. Wędkujacy na Łowisku Szachty zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych łowiska.

14. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione na terenie Łowiska.

15. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

16. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Gospodarzowi Łowiska.