REKREACJA

POBIERZ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŁOWISKA

W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków rekreacyjnych, ochronę wszelkich przejawów natury znajdujących się na terenie Łowiska SZACHTY oraz w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających Łowisko, Gospodarz wprowadza następujące zasady korzystania:

I. Wejście na teren Łowiska i korzystanie z jego oferty możliwe jest tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zakupieniu Zezwolenia zgodnie z cennikiem - dostępnym u Opiekuna Łowiska oraz na stronie internetowej: www.lowisko-szachty.pl.

II. Dzieci oraz młodzież do lat 18, mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod nadzorem właściwego opiekuna.

III. Na terenie Łowiska obowiązuje zakaz:

 1. zaśmiecania terenu,
 2. kąpieli w stawach,
 3. niszczenia i przestawiania obiektów, przedmiotów oraz urządzeń należących do łowiska. Infrastruktura znajdująca się na terenie łowiska powinna być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Za zniszczenia wywołane nieprawidłowym użytkowaniem zostaną materialnie obciążeni sprawcy zniszczeń (w przypadku nieletnich ich opiekunowie)
 4. niszczenia i uszkadzania flory i fauny oraz rozkopywania gruntu,
 5. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi punktami WC,
 6. spożywania napojów alkoholowych lub przebywania w stanie nietrzeźwym, używania narkotyków i innych substancji odurzających lub przebywania pod ich wpływem,
 7. palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami, bez zgody Opiekuna Łowiska,
 8. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek, bezpieczeństwo oraz uniemożliwiających lub ograniczających możliwość korzystania z Łowiska przez innych użytkowników Łowiska,
 9. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych,
 10. wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody Opiekuna Łowiska,
 11. handlu i usług bez zezwolenia Opiekuna Łowiska,
 12. umieszczania bez zgody Gospodarza tablic, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych i promocyjnych,
 13. organizowania imprez bez zgody Opiekuna Łowiska,
 14. parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Parkingi na Łowisku nie są strzeżone
 15. objeżdżania łowiska bez uzasadnienia i uprzedniego zgłoszenia opiekunowi łowiska.
 16. wjazdu samochodem na teren łowiska przez osoby odwiedzające wędkarzy. Można skorzystać z parkingu przy domku opiekuna

IV. Po terenie należy poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach i drogach.

V. Wprowadzanie psów na teren Łowiska wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Nakazuje się właścicielowi (opiekunowi) psa sprzątanie odchodów swojego zwierzęcia.

VI. Na terenie Łowiska wolno przebywać wyłącznie w czasie zgodnym z wykupionym Zezwoleniem. Teren jest własnością prywatną Gospodarza.

VII. Odwiedzający łowisko zobowiązany jest zgłosić Gospodarzowi lub innej osobie z personelu Łowiska wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego urządzeń i negatywnych zachowań innych osób korzystających z Łowiska.

VIII. Teren Łowiska jest strzeżony i monitorowany.

IX. Na terenie łowiska znajduje się zaplecze sanitarne oraz punkt medyczny.

X. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione na terenie Łowiska.

XI. Nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu Regulaminu grozi bezwzględnym wydaleniem z terenu Łowiska, bez zwrotu kosztów zakupionego Zezwolenia oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia na korzystanie z Łowiska w przyszłości..

XII. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Wędkarskiego Łowiska Szachty i Regulaminu Korzystania z Łowiska mogą być nałożone opłaty, a w szczególności:

 1. pozostawienie samochodu na stanowisku wbrew zaleceniu opiekuna - 100zl
 2. zakłócanie ciszy nocnej - 100zł
 3. pozostawienie nieporządku na stanowisku - 100zl
 4. niepunktualne opuszczenie stanowiska (jeśli jest kolejna rezerwacja na to stanowisko) - 100zl
 5. nieusprawiedliwiony wyjazd w nocy (konieczność otwarcia bramy)

XIII. Wykupując Zezwolenie, wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. W przypadku odkrycia nieprawidłowości, w tym kradzieży ryb, zostanie poinformowana Policja. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia Łowiska. Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Gospodarza Łowiska, Policja i Straż Miejska.

XIV. Gospodarz Łowiska zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.

XV. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Gospodarzowi Łowiska.

 • Życzymy Państwu wspaniałych wrażeń podczas korzystania z terenów łowiska!