ZAWODY

1. Regulamin zawodów spinningowych na Łowisku Szachty dnia 26.05.2019 r.

Koszt uczestnictwa – 130zł od osoby za 2-turowe zawody spinningowe. Czas trwania jednej tury – 3 godziny.
Wymagana przedpłata za uczestnictwo wynosi 50 zł za każdą zgłoszoną osobę płatne na konto PKO BP nr: 53-1020-4027-0000-1502-1393-9295
Tytuł przelewu – IMIĘ I NAZWISKO (zawodnika) + zawody 26.05
Dane do przelewu: Greenpoint Polska sp. z o.o. sp k., ul. Głogowska 325, 60-004 Poznań

Harmonogram zawodów:


7:00 – 7:30 Otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, omówienie podstawowych punktów regulaminu (patrz regulamin poniżej)

7:30 – Syty poczęstunek :)

7:45 – Odprawa techniczna i przejazd na stanowiska, przy których przycumowane są łodzie na poszczególnych stanowiskach (dookoła zbiornika).

8:00 – 11:00 Czas trwania 1 tury zawodów

11:00 – 12:00 Odprawa po 1 turze zawodów

11:30 Poczęstunek – obiad pod wiatą (w miejscu zbiórki)


12:00 – 15:00 Czas trwania 2 tury

15:00 – 16:00 Odprawa zawodników po 2 turze.

16:00 Podliczenie wyników i wręczenie nagród dla najlepszych 3 par (decyduje suma punków z wszystkich tur) i dla łowcy Big Fisha imprezy (najwyżej punktowanej ryby - patrz regulamin poniżej)
REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH NA ŁOWISKU SZACHTY

Zawody rozgrywane będą wyłącznie na żywej rybie.
Metoda połowu: spinning z łodzi. Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać kapok lub kamizelkę ratunkową.

UWAGA: Organizator nie zapewnia wszystkim dodatkowego wyposażenia środków pływających w kamizelki, kotwice, podbieraki, siatki czy maty, lecz w posiada określoną pulę – do rozdysponowania na wcześniejsze zapisy.

1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody będą odbywały się na zbiorniku Łowiska Szachty

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą być o przeznaczeniu typowo spinningowym. Zabrania stosowania się wędzisk gruntowych, matchowych, sumowych, morskich itp. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki. Do podbierania ryb wolno stosować wyłącznie podbieraka lecz nie jest on obowiązkowy. Zabrania się do tego celu stosowania chwytaków szczypcowych.
2.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.
2.3. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać siatkę do przetrzymywania ryb w stanie żywym do czasu dokonania pomiaru przez sędziego.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Zawody będą rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe.
3.2. Zawody będą rozgrywane w 2 turach po 3 godziny każda. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3.3. Obowiązują następujące sygnały:
• pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów
• drugi sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. Po tym sygnale obowiązuje zawodników określony czas (30 minut) na zdanie kart startowych sędziemu. 3.4. Poszczególni zawodnicy rozpoczynają łowienie z określonych przez organizatora ponumerowanych stanowisk, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu na łowisku. Minimalne odległości pomiędzy łodziami z zawodnikami powinny wynosić 25 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.
3.4. Podczas zawodów nie wolno korzystać na łodzi z pomocy osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy w parach mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy.
3.5.Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone przez organizatora) przymiary)
3.6. Spośród osób uczestniczących w zawodach będzie wyłaniana klasyfikacja:
- Miejsca 1-3 (największa suma punktów wg punktu 4.2. tego regulaminu)
- Big Fish (najwięcej punktowana ryba zawodów wg punktu 4.2. tego regulaminu)

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

4.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

- okoń
- szczupak
- sandacz (bardzo rzadkie przypadki)
- sum

Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

4.2. Obowiązuje następująca punktacja:

szczupak: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 10 pkt.
okoń: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
sandacz: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
sum: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 10 pkt.


Obowiązują niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji:

Szczupak – 50 cm
Sandacz – 50 cm
Okoń – 30 cm
Sum – 100cm

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. Do karty startowej sędzia wpisuje wymiar ryby z dokładnością do 1mm, natomiast podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów minimalnych. Wynik pary stanowi suma punktów obu zawodników za złowione ryby.

4.3. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

5. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA:

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się w obrębie łowiska inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,
- nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,
- udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby przez inną parę uczestniczącą w zawodach,
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,
- łowienie w obszarach łowiska wyłączonych z wędkowania (obszary wyłączone podaje się na odprawie),
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego dostajemy tzw. żółtą kartkę, po kolejnym takim wykroczeniu czerwoną odpowiadającą dyskwalifikacji z zawodów),
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż wyznaczonej przez organizatora zawodów,
- używanie osęki do „lądowania” ryb,
- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami,
- nieposiadanie siatki do przetrzymywania ryb.

5.1. W przypadku zdyskwalifikowania jednego zawodnika z pary, drugi zawodnik ma prawo do kontynuowania uczestnictwa samodzielnie.

W sprawach spornych i nieuregulowanych wyżej wymienionym regulaminem, decyduje organizator zawodów.